Below are pictures that won Merit Awards across the two categories.

Merit Awards (incomplete) 

Photographers (from left to right, up down):  

Geng Hongjie, Geng Hongjie, Luo Dafu, Suo Qiang, Liang Long 

Li Lin, Xue Yi, Huang Yixiao, Zhou Lei, Feng Lin 

Shen Dongmin, Cui Yunlong, Cao Jiyun, Huang Kun, Zhao Jiang

Luo Dafu, Chen Wanling, Lei Lei, Zhang Pei, Simon Bond (UK)

Zuo Xuelan, Huang Yue, Olivier Schram (France), Gao Cheng, Zhang Pei

Quan Xiaowei, Wang Jin, Wu Qinghong, Jia-xin Kwok (Singapore), Zhao Peng

Chen Lin, Li Zhiyong, Chen Yang, Gao Cheng, SHINE Xia-

Yan Miao, Zhang Wucheng, Geng Hongjie, Simon Bond (UK), Sun Lin

Chen Yang, Cao Tie

 

Email: limenglin@nbd.com.cn

Editor: Li Menglin